Information om behandling av personuppgifter enligt GDPR

Varför?

För att kunna administrera och bedöma bidragsansökningar och handlägga beviljade bidragsärenden samt kunna göra olika uppföljningar behandlar Vinnova personuppgifter om projektledare, firmatecknare, projektdeltagare och bedömare.

För att kunna fullgöra åliggande i regleringsbrev överför Vinnova personuppgifter på projektledare till Vetenskapsrådet som samlar dessa i en forskningsdatabas.

Vilka personuppgifter behandlas?

De personuppgifter som normalt sett samlas in är:

För sökande: Namn och e-postadress

För projektledare: Namn, e-postadress, kön och födelseår

För firmatecknare: Namn och e-postadress

I de fall Vinnova efterfrågar CV på projektdeltagare krävs endast namn men Vinnova styr inte över vilka personuppgifter som den sökande skickar in. Vinnova avråder från att CVn ska innehålla onödig information som t.ex.personnummer.

För bedömare: Namn, kön, födelseår, kontaktuppgifter, uppgifter om erfarenhet samt uppgifter för utbetalning av ersättning.

På vilken rättslig grund?

Vinnovas rättsliga grund för behandlingarna är att de är nödvändiga för att fullgöra uppgifter av allmänt intresse och myndighetsutövning.

Hur länge behandlas personuppgifterna?

De personuppgifter som förekommer i allmänna handlingar lagras enligt gällande arkivregler.

De inloggningskonton som sökande skapar i Vinnovas Intressentportal (ansökningsfunktion) kan användaren avsluta under förutsättning att de inte är projektledare för pågående projekt.

Registrerades rättigheter

Den vars personuppgifter Vinnova behandlar, har rätt att begära tillgång till, rättelse och radering av sina personuppgifter. Invändning mot behandling kan även framföras.

Eftersom Vinnova är en myndighet och är skyldig att följa arkivregler kan normalt sett varken rättelse eller radering göras i allmänna handlingar.

Klagomål avseende Vinnovas behandling av personuppgifter kan också göras till Vinnova eller Datainspektionen.

Kontakt och dataskyddsombud

Vinnova är personuppgiftsansvarig för de behandlingar som utförs i dessa avseenden.Begäran om tillgång, rättelse eller radering skickas till Vinnovas registrator vinnova@vinnova.se. Ange gärna vad ditt ärende avser.

Du kan också ringa våra dataskyddsombud på 08-473 30 00.

Postadress: Vinnova, 101 58 Stockholm

Information om hantering av cookies enligt lag om elektronisk kommunikation (2003:389)

På Vinnovas webbplats används Cookies (enligt lag om elektronisk kommunikation, 2003:389). Cookies är ett sätt för en webbplats att lagra information i form av små textfiler som lagras på besökarens dator. Cookies innebär att det är möjlig att följa vad besökaren gör på webbplatsen. Det finns två typer av cookies:

Vinnovas Intressentportal använder inga permanenta cookies som lagrar information. Cookies används dock för att lagra ett sessionsid på samma sätt som de flesta webbplatser baserade på ASP (Active Server Pages) gör. Dessa cookies används endast för att kunna skilja mellan flera olika inloggade personer.